06 49698233 info@adj-creatives.com

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt aan adj-creatives, wordt onder adj-creatives verstaan de

rechtspersoon adj-creatives, gevestigd te Delft. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die

aan adj-creatives een opdracht verstrekt.

 

Artikel 2. Aard en omvang van de opdracht, offerte

2.1 De aard en omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen

omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen, die later

worden overeengekomen, worden geacht hiervan deel uit te maken.

2.2 Acceptatie van de offerte en van de wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen geschiedt

door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.

2.3 De offerte geldt gedurende een periode van twee weken, gerekend vanaf de datum van het

verzenden van de offerte.

 

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1 De in de offerte uitgebrachte prijs is of een vaste prijs of een prijs, die wordt bepaald op

basis van nacalculatie. Nacalculatie geschiedt volgens de geldende tarieven bij adjcreatives.

3.2 Indien in de offerte sprake is van nacalculatie kan, op verzoek van de opdrachtgever bij

het verstrekken van de opdracht, in de factuur een specificatie van het bedrag worden

gegeven.

3.3 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),

tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.4 adj-creatives is gerechtigd opdrachtgever periodiek te factureren voor reeds verrichte

werkzaamheden. Tevens kan adj-creatives een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of

zekerheid van betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht. Facturen worden

gezonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.5 Bij niet tijdig vooruitbetalen of niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid kan de

adj-creatives niet gehouden worden tot het beginnen van de werkzaamheden dan wel tot

voortzetten daarvan.

3.6 De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in euro’s binnen twee weken na

de factuurdatum. Indien de opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt is hij

verplicht, na door adj-creatives in gebreke te zijn gesteld, tot betaling van zowel de

wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag, als de kosten van invordering buiten rechte.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1 De opdracht zal binnen de in de offerte vermelde (geraamde) termijnen worden

uitgevoerd, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt,

dat een termijn dreigt te worden overschreden, zal adj-creatives dit aan de

opdrachtgever melden en in overleg een nadere afspraak dienaangaande maken. De in de

offerte vermelde termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij

nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Met de uitvoering van de opdracht zal worden begonnen zodra de door de opdrachtgever

te verstrekken content of andere zaken aan adj-creatives zijn verstrekt. Indien hierbij

vertraging optreedt, zal de termijn als bedoeld in artikel 4.1 hierdoor worden verlengd.

4.3 Bij opdrachten met een (geschatte) looptijd van meer dan twee maanden, zal op verzoek

van opdrachtgever, bij de schriftelijke bevestiging van de offerte, tussentijds rapport

kunnen worden uitgebracht.

 

Artikel 5. Transport, opslag en terugzending van zaken (goederen)

5.1 Zaken dienen op het in de offerte vermelde adres te worden bezorgd en afgehaald, tenzij

anders is overeengekomen.

5.2 De kosten van versturen en van vervoer van de in de overeenkomst vervatte zaken

worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

5.3 Het versturen en het vervoer van zaken is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.4 adj-creatives zal zaken, die ten behoeve van de opdracht zijn bezorgd gedurende ten

hoogste een maand na afloop van de opdracht bewaren, tenzij anders is overeengekomen.

Na het verstrijken van deze periode staat het adj-creatives vrij op kosten van de

opdrachtgever passende maatregelen te treffen.

5.5 adj-creatives heeft het recht content en/of andere zaken en dergelijke, in (mede)eigendom

van de opdrachtgever, onder zich te houden, zolang de opdrachtgever niet aan zijn

verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever verzekerd dat aangeleverd materiaal

rechtenvrij is (foto’s, video, teksten en ander aangeleverd materiaal).

5.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan adj creatives

aangeleverde gegevens.

5.7 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten,

respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan

adj-creatives zijn toegezonden.

5.8 Door adj-creatives ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere

gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14)

dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

5.9 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat (samengestelde) teksten, afbeeldingen of andere

gegevens en/of inhoud geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

5.10 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen,

welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door adj-creatives.

 

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 adj-creatives verplicht zich tot geheimhouding van datgene van de opdrachtgever, waarvan

zij bij de uitvoering van de opdracht heeft kennis genomen en waarvan haar nadrukkelijk

is medegedeeld, dat geheimhouding noodzakelijk is voor de opdrachtgever. Deze

geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing voor:

Gegevens, die al in het bezit zijn van adj-creatives op het moment dat deze aan adjcreatives

worden medegedeeld;

Gegevens, die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze aan adj-creatives worden

medegedeeld;

Gegevens, die rechtmatig door adj-creatives van derden zijn verkregen;

Gegevens, die na de datum waarop deze aan adj-creatives zijn bekend gesteld algemeen

bekend zijn geworden, anders dan door onrechtmatig handelen of nalaten adj-creatives.

6.2 Indien ten gevolge van het bekendmaken van de resultaten van de opdracht door de

opdrachtgever bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit adj-creatives van de

verplichting tot geheimhouding voorzover dit redelijkerwijs nodig is om die derden

behoorlijk te informeren. Alvorens dit laatste te doen informeert adj-creatives eerste de

opdrachtgever.

6.3 De verplichting tot geheimhouding van adj-creatives geldt niet indien en voorzover er

sprake is van strijd met de taken en doelstellingen van adj-creatives, zoals deze zijn

neergelegd in de wet of indien er sprake is van strijd met of krachtens ministeriële

besluiten.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Voor alle schade, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van wanprestatie van adj-creatives

is adj-creatives aansprakelijk, doch ten hoogste tot het bedrag dat de opdrachtgever

overeenkomstig het bedrag van de offerte verschuldigd is.

7.2 Indien de opdrachtgever enig resultaat, verkregen van adj-creatives, gebruikt of toepast

dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart

opdrachtgever adj-creatives voor aanspraken zijnerzijds, c.q. voor aanspraken van derden

wegens schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van adj-creatives.

7.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, die adj-creatives en/of de door haar

ingeschakelde personen lijden tijdens de uitvoering van de opdracht op het terrein van de

opdrachtgever, tenzij sprake is van schuld van adj-creatives of de door haar ingeschakelde

personen.

7.4 adj-creatives is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan adj-creatives

toegeleverde zaken, die door adj-creatives zijn doorgeleverd aan de

opdrachtgever, tenzij en voor zover adj-creatives haar leverancier aansprakelijk kan stellen

voor die schade.

7.5 Hosting. adj-creatives werkt als tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door

de provider waar de domeinaam en hosting wordt verzorgd. adj-creatives is niet aansprakelijk voor aanvallen van hackers

op de website van opdrachtgever. Hosting dient voor alle extensies uiterlijk 5 weken voor verstrijken termijnbetaling

indien gewenst opgezegd te worden via e-mail.

7.6 Copyright. adj-creatives is niet aansprakelijk voor tekst en fotomateriaal op de website en/of drukwerk.

De opdrachtgever en de eigenaar van de website en/of drukwerk is de openbaar maker en verantwoordelijk

voor al het fotomateriaal en teksten op de site en/of drukwerk.

 

 

Artikel 8. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

adj-creatives is niet aansprakelijk indien zij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan

voldoen als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale

uitvoering van de werkzaamheden verhinderen.

 

Artikel 9. Wanprestatie (toerekenbare tekortkoming)

Indien opdrachtgever of adj-creatives zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig nakomt, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij schriftelijk een redelijke termijn stellen waarbinnen

deze alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij na het verstrijken van de

termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan heeft de andere partij het recht hetzij nakoming te

vorderen, hetzij zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere in gebreke stelling de overeenkomst gedeeltelijk

of geheel te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding tot ten hoogste het bedrag vermeld in de

offerte.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en adj-creatives is het Nederlands recht

toepasselijk.

10.2 Alle geschillen, die ontstaan uit de opdracht zullen worden beslecht in Nederland en wel

door de terzake bevoegde rechter.

10.3 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering

of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of

een andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil

sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming

te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

Afwijking van deze voorwaarden is mogelijk, indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.